CZ | EN
Green Steel

Myslíme na životní prostředí

Skupina Ferona se ve svém podnikání chová odpovědně k životnímu prostředí a ochranu životního prostředí považujeme za svou významnou prioritu. Zavázali jsme se snižovat negativní dopady na životní prostředí, optimálně hospodařit s energiemi, a jsme v této oblasti úspěšní.

01 Zelená ocel

Ve svém podnikání se k životnímu prostředí chováme odpovědně a záleží nám na tom, abychom nakupovali především od dodavatelů, kteří úspěšně snižují negativní vlivy na životní prostředí. Nejlépe pak od takových, kteří následují strategii a certifikace Green Steel.

Zelená energie

Zelená energie

Naši dodavatelé Zelené oceli se aktivně podílí na náhradě fosilních paliv při výrobě železa.

Zelená logistika

Zelená logistika

Spolu s našimi dodavateli se snažíme zavádět co nejvíce klimaticky neutrální interní i externí způsoby dopravy a zásobování.

Zelená energie

Zelená účinnost

Využíváme ocel od dodavatelů, kteří se při výrobě železa průběžně snaží snižovat množství využívaných zdrojů a energie.

02 Zeleně se zákazníky

Celá řada našich zákazníků – velkých stavebních Firem – se podílí na stavbách tzv. „Šetrných budov“ pod různými úrovněmi certifikace LEED, kde se budovy hodnotí z pohledu jejich celkového vlivu na životní prostředí. Tito zákazníci se na nás obracejí s žádostmi o podklady pro tento certifikační systém úsporných a dlouhodobě udržitelných projektů. Takové požadavky plníme pouze díky součinnosti se stejně smýšlejícími dodavateli.

03 Zeleň i ve Feroně

Zeleň ve Feroně tvoří 35 % celkové plochy areálů, kde máme 1 500 stromů, o které pravidelně pečujeme, což považujeme v rámci průmyslu za vysoce nadstandardní.

10 stromů10 stromů10 stromů10 stromů10 stromů10 stromů10 stromů10 stromů10 stromů10 stromů10 stromů10 stromů10 stromů10 stromů10 stromů

04 Podílíme se na eko-kom

Ferona se aktivně podílí na jednom z největších environmentálních projektů v ČR, na systému třídění a recyklaci obalových odpadů EKO-KOM. Zajišťujeme provoz a obsluhu 10 barevných kontejnerů na tříděný odpad (pro papír, sklo, plasty a nápojové kartony). Třídění odpadu jsme tak umožnili 134 obyvatelům.

Období Poplatek za produkci obalů Podíl na celkovém snížení produkce skleníkových plynů Úspora energie
2015 1 319 674 Kč 767,02 t CO2 17 246,35 GJ
2016 1 320 101 Kč 660,95 t CO2 14 931,78 GJ
2017 1 493 975 Kč 668,35 t CO2 15 635,09 GJ
2018 1 521 641 Kč 648,77 t CO2 15 207,55 GJ
2019 1 322 358 Kč 550,87 t CO2 12 882,08 GJ
2020 1 381 741 Kč 585,23 t CO2 13 883,88 GJ
2021 1 502 693 Kč 506,85 t CO2 12 251,76 GJ

05 Recyklujeme

3 570 t
obalů uvedených na trh nebo do oběhu vykázáno (za rok 2021)
vs
2 707 t
obalových odpadů zpětně odebráno a recyklováno (v roce 2021)

Náš podíl na celkovém snížení produkce skleníkových plynů díky recyklaci činí 506,85 tun CO2 ekv., a tak bylo uspořeno 12 251,76 GJ energie. To odpovídá emisím CO2 vyprodukovaných 238 osobními automobily střední třídy za rok jejich provozu. Námi uspořenou energii představuje 24 dnů spotřeby elektrické energie na veřejné osvětlení v hlavním městě Praze.

06 Snižujeme uhlíkovou stopu

Za rok 2021 jsme změřili uhlíkovou stopu v členění na přímé a nepřímé emise v oblastech SCOPE 1 až 3.

Scope 1
Emise, ekvivalent CO2
Přímé emise společnosti
500 t CO2 / rok
Vlastní a smluvní doprava, osobní automobily, plynové kotelny, ostatní (manipulační vozíky, traktory, …)
Scope 2
Emise, ekvivalent CO2
Nepřímé emise spotřebované společností, vzniklé u dodavatele energií
9 300 t CO2 / rok
Elektrická energie, dálkové teplo.
Scope 3
Emise, ekvivalent CO2
Ostatní nepřímé emise, nezahrnuté do Scope 2 vzniklé u dodavatelů a odběratelů
18 000 t CO2 / rok
Dodání zboží do skladů dopravními prostředky dodavatele (vagóny, kamiony)

07 Šetříme energie

Na základě legislativních povinností máme ve Feroně zpracován energetický audit (certifikovaným energetickým auditorem) pro všechny své areály, včetně sídla společnosti. Ze závěrů a doporučení energetických auditů vybíráme postupně ty s největší prioritou a realizujeme je v závislosti na technické a investiční náročnosti v rámci běžné údržby areálů nebo větších plánovaných investic.

Za 10 let se snížila naše roční spotřeba energie zhruba o 15 %, tj. o 7 000 GJ, což odpovídá roční spotřebě jednoho většího skladového areálu.

08 Digitalizujeme

Jednou z hlavních priorit rozvoje vnitřní struktury Ferony je její digitalizace. Digitalizací lze směřovat k vyšší efektivitě a tím omezení spotřeby přírodních zdrojů k dosažení našich obchodních cílů. První hmatatelnou změnou bylo omezení množství potištěného papíru přijatým standardem oboustranného tisku všude, kde je to možné.

Zatím na poli digitalizace proběhlo:

Plánování dopravy

Implementace systému plánování dopravy

Ferona ONLINE

Implementace a rozšíření objednávkového systému Ferona ONLINE

Optimalizace administrativy

Optimalizace administrativních činností v dělících centrech Hradec Králové a Ostrava

Digitální řízení

Digitální řízení produkce přířezů z euronosičů ve Steel servis centru Centrálních služeb Olomouc

Obecně digitalizační projekty přinesly ve svých dílčích oblastech nasazení snížení pracnosti, zlepšení dostupnosti a usnadnily sdílení informací, omezení chyb a objemu tištěných dokumentů, úspora pracovního času, zrychlení přenosu informací pro zaplánování dopravy a zlepšení práce se zbytky (omezení odpadu).

09 ZEfektivňujeme dopravu

Každoroční systematická obnova části vozového parku za nejmodernější vozidla odpovídající ekologické třídy. Systematické vzdělávání řidičů, které je standardem logistiky společnosti Ferona, s cílem zvýšení efektivity provozu. Rozdělení dopravy mezi kamionovou a železniční přepravu. To jsou základní kroky vedoucí k ekologicky šetrnému přístupu k dopravě v rámci Ferony.

70 % železniční doprava
V roce 2022 jsme pro přepravu hutního materiálu využili celkem 5 939 vagónů.
30 % kamiónová doprava
V roce 2022 naše kamionová přeprava najezdila 2 522 361 km s průměrnými emisemi 663 gramů CO2 na kilometr.

Průměrné emise (CO2 g/km) vs ujetá vzdálenost kamiónová doprava

Průměrné emise kamionové dopravy (CO2 g/km)

Rok Průměrné emise CO2 (g/km)
2017 669,6
2018 663,3
2019 669,1
2020 665,9
2021 675,4
2022 663,0

Ujeté km (kamionová doprava)

Rok Průměrné emise CO2 (g/km)
2017 3 143 096
2018 3 143 096
2019 3 373 297
2020 3 210 648
2021 2 850 108
2022 2 522 361

V našem úsilí chovat se zodpovědně a udržitelně nejen k životnímu prostředí, ale i vůči společnosti, nám pomáhá i naše více než 190leté působení na trhu.

Ferona (logo)